Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, Srovnávač GJ, s.r.o., Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 13, IČO: 173 53 009 (dále jen „GJ“).

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V společnosti GJ respektujeme soukromí všech subjektů údajů, se kterými jsme v kontaktu; bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím jiných stran. Je pro nás důležité, aby každý chápal, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto Vás vyzýváme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak zpracováváme Vaše osobní údaje při vykonávání činností v postavení správce i zpracovatele.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto Vás žádáme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním. Datum poslední aktualizace je 19. 10. 2023

Osobní údaje o Vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích v závislosti na tom, zda jste klient, zákazník, dodavatel, atd. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících naší webové stránky/stránek, v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat. Níže naleznete více informací o konkrétních zpracovatelských situacích, vždy v závislosti na vašem postavení ke společnosti GJ.

Pokud nám chcete oznámit porušení v oblasti ochrany osobních údajů, nebo zaslat žádost týkající se práv subjektů údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Matúš Valent. Kontaktovat ho můžete prostřednictvím adresy privacy@gj.cz nebo na čísle 602 205 042. Obrátit se na nás můžete i prostřednictvím pošty na adresu společnosti, Srovnávač GJ, s.r.o., Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 13, IČO: 173 53 009.

Informace pro zájemce o aktivity naší společnost

fyzické osoby - zákazníci, návštěvníci webu, účastníci spotřebitelských soutěží

Informace pro obchodní partnery a smluvní dodavatele služeb

obchodní partneři, affiliate partneři a jejich pověřené osoby

Informace pro členy orgánů společnosti

členové orgánů společnosti

Cookies

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V POSTAVENÍ ZPRACOVATELE

Pokud si na základě našeho porovnání vyberete a zakoupíte produkt u některého z affiliate partnerů, je možné, že budeme zpracovávat vaše údaje. V takovém případě tak učiníme pouze na pokyny společnosti Elephant Orchestra s.r.o., Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8-Karlín, IČO: 03272974. Pro více informací o takovém zpracování navštivte prosím web espolupráce.cz.

Seznam našich affiliate partnerů naleznete zde.

JAKÁ MÁTE PRÁVA ?

Je důležité si uvědomit, že údaje, které zpracováváme, jsou vaše a zpracovávat je chceme způsobem, který pro vás bude vyhovující. I v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše svolení, máte v souvislosti s takovým zpracováním řadu práv.

 

 

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • proč vaše osobní údaje zpracováváme
  • jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • komu vaše osobní údaje sdělujeme
  • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme či jaká jsou kritéria pro stanovení této doby
  • jaká máte práva
  • odkud jsme vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali od vás)
  • zda zpracování zahrnuje automatické rozhodování (tzv. profilování)
  • v případě, že byly vaše osobní údaje předány do země mimo EHS, jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou uvedeny v těchto zásadách o ochraně údajů. Rovněž si můžete vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Další kopie však budou zpoplatněny administrativním poplatkem.

 

Právo na opravu

 

Je důležité, abychom o vás měli pravdivé informace, a žádáme vás, abyste nás informovali v případě, že jsou některé z vašich osobních údajů nesprávné, například pokud jste změnili jméno či jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete nás požádat o jejich vymazání.

Právo na omezení zpracování

Od okamžiku, kdy jste požádali o opravu osobních údajů nebo jste vznesli námitku proti zpracování, do okamžiku, kdy se nám podaří věc prošetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (případně je změnit v souladu s vašimi pokyny), máte právo na omezení zpracování. To znamená, že (s výjimkou uložení osobních údajů) můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem, pokud to bude nezbytné s ohledem na právní nároky, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu na zpracování.

Rovněž nás můžete požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud se bude jednat o protiprávní zpracování, avšak vy nebudete chtít, abychom osobní údaje vymazali.

Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že nemáme právo vaše osobní údaje zpracovávat, nebo máte zájem o přezkum automatického rozhodnutí, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takových případech můžeme ve zpracování pokračovat pouze tehdy, pokud budeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Vaše údaje však můžeme zpracovávat vždy, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků. Máte také právo kdykoli vznést námitky proti přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat, aby vám byly poskytnuty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně a které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu či za účelem splnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo požadovat předání těchto informací jinému správci údajů.

Odvolání souhlasu

Pokud jsou některé činnosti v rámci zpracování  založeny na souhlasu, máte právo takový souhlas odvolat, a my tak ukončíme zpracování prováděné na základě tohoto právního důvodu.

Rovněž s vaším požadavkem (požadavky) seznámíme subjekty, kterým jsme vaše osobní údaje případně sdělili.

 

Jak si stěžovat na použití svých údajů či jak uplatnit svá práva?

Pokud chcete podat stížnost v souvislosti s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, a to i v souvislosti s kterýmkoli z výše uvedených práv, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a my vaše podněty prošetříme.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Matúš Valent, privacy@gj.cz

 

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

V případě dalších dotazů ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblíbené společnosti

© 2018-2024 GJ.cz Všechna práva vyhrazena.